Löytö Appin käyttöehdot

Lue nämä Löytö-palvelun käyttöehdot huolellisesti. Käyttämällä Löytö-palvelua käyttäjä (”sinä” tai ”käyttäjä”) hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Nämä ehdot koskevat Löytö-palvelun käyttöä sinun ja Löytö Software Oy:n (”Löytö”) välillä sekä etukuponkien lunastamista Löytö:n kumppanina toimivan kahvilan tai ravintolan välillä. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä Löytö-palvelua. 

Nämä ehdot tulevat voimaan 15.3.2023.
Löytö –palvelun tarjoaa:
Yhtiön nimi: Löytö Software Oy
Osoite: c/o Mensalo Kurjenkaivonkenttä 5 A 23,
20500 TURKU
Y-tunnus: 3301807-1
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@loytoapp.fi

Löytö tarjoaa asiakaspalvelua ja käyttäjätukea sähköpostiosoitteessa asiakaspalvelu@loytoapp.fi arkisin klo 09–21.

1. Yleistä
Löytö-palvelu on digitaalinen palvelualusta, jonka kautta Löytö:n kanssa yhteistyösopimuksen solmineet Partnerit tarjoavat kahvilatuotteita tai vastaavia tuotteita Löytö -palveluun kirjautuneille käyttäjille lunastettavaksi etuhintaan. Löytö-palvelua voi käyttää  Löytö –sovelluksen kautta. Löytö-palvelun käyttö muutoin kuin Löytö:n tarjoamien käyttöliittymien kautta on kielletty. Näissä käyttöehdoissa “partneri”lla tarkoittaa varsinaisten kahviloiden lisäksi myös muita elintarvikealan elinkeinonharjoittajia, jotka voivat toimia esimerkiksi ravintola-,leipomo- tai ruokakauppa-alalla. Löytö-palvelussa on tietoa Löytö-palvelun kautta etujaan tarjoavista partnereista. Palvelun tarkoituksena on tarjota käyttäjille lunastettavaksi kahviloiden ja muiden partnereiden tarjoamia elintarvikkeita etuhintaan.

2. Käytön edellytykset
Lunastakseen etuja Löytö -palvelun kautta käyttäjän tulee:Hyväksyä nämä käyttöehdot, sekä käyttäjän henkilötietojen käsittely näiden käyttöehtojen sekä Löytö:n tietosuojaselosteen mukaisesti.Antaa palvelulle oikeat ja ajantasaiset yhteystiedot. Käyttäjä voi käyttää Löytö-palvelua palvelun käyttämiseen soveltuvalla puhelimella, tabletilla, tietokoneella tai muulla palvelun käyttämiseen soveltuvalla laitteella. Lisäksi käyttäjällä tulee olla toimiva internet-yhteys. Löytö ei vastaa laitteiden tai internet-yhteyden toimivuudesta, soveltuvuudesta tai kustannuksista.

7. Reklamaatiot ja häiriöt palvelussa; vastuunrajoitus
Löytö edellyttää palvelussa mukana olevilta partnereilta, että palvelussa tarjotut tuotteet valmistetaan noudattaen elintarvikkeiden käsittelyä ja säilytystä koskevaa lainsäädäntöä sekä alalla vakiintuneita periaatteita ja toimintatapoja. Löytö kuitenkin toimii Löytö-palvelun kautta vain partnereiden etujen välittäjänä digitaalisen palvelualustan avulla. Löytö ei ole palvelussa esitettyjen tuotteiden myyjä, tarjoaja tai valmistaja. Löytö ei siten vastaa Löytö-palvelun kautta lunastettujen tuotteiden laadussa, määrässä tai ruoka-annosten noudossa ilmenevistä mahdollisista virheistä tai muista virheistä tai puutteista, kuten puutteista tai virheistä partnerin Löytö-palvelun kautta antamissa tuotteita koskevissa tiedoissa tai muissa tiedoissa tai ehdoissa. Löytö-palvelun kautta partnerit välittävät käyttäjille tietoa Löytö-palvelun kautta tarjoamistaan tuotteista, niiden myyntihinnoista ja mahdollisista muista ehdoista. Mainitut tiedot ovat partnereiden antamia tietoja, eikä Löytö vastaa niiden virheettömyydestä, harhaanjohtamattomuudesta tai riittävyydestä. Edellä kuvatuista virheistä ja laiminlyönneistä suhteessa käyttäjään on vastuussa yksin partneri. Löytö ei myöskään ole suhteessa käyttäjään vastuussa siitä, täyttääkö partneri muuten sitä sitovat velvoitteensa käyttäjää kohtaan tai muutoin. Tuotteiden tarjoajana oleva partneri vastaa kaikista käyttäjien tekemistä tuotteita koskevista reklamaatioista. Käyttäjä voi kuitenkin toimittaa ravintoloihin kohdistuvat reklamaatiot Löytö:lle, joka ohjaa nämä partnerille, minkä jälkeen asia siirtyy partnerin ja käyttäjän väliseksi. Käyttäjän, joka katsoo, että partnerin tai Löytö:n suorituksessa on ollut virhe, tulee toimittaa reklamaationsa ilman viivytystä ja siten, että virheet on siinä selkeästi yksilöity. Löytö:n vastuu suhteessa käyttäjään rajoittuu Löytö:n vastuun perusteena olevan tilauksen summaan. Löytö ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneestä tulosta tai säästöstä, tiedostojen tai tietojen menetyksestä tai katoamisesta taikka tietojen tai tiedostojen uudelleen luomisen kustannuksista. Mikäli käyttäjä havaitsee Löytö-palvelun käytössä teknisen tai muun virheen, käyttäjä voi ilmoittaa ongelmasta sähköpostitse: asiakaspalvelu@loytoapp.fi. Mainittuun osoitteeseen voi ottaa yhteyttä myös reklamaatiotapauksissa.

8. Vastuu palvelun käytöstä ja palvelun väärinkäyttö
Löytö-palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä on rekisteröitynyt Löytö-palvelun käyttäjäksi Löytö-palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Näin muodostuva käyttäjätili on henkilökohtainen, ja yhdellä käyttäjällä voi olla vain yksi käyttäjätili. Käyttäjällä ei ole oikeutta luoda käyttäjätiliä toisen henkilön tunnistetietoja tai virheellisiä tietoja käyttäen. Mikäli rekisteröidyt käyttäjäksi oikeushenkilönä, vakuutat olevasi valtuutettu edustamaan kyseistä oikeushenkilöä sekä rekisteröitymisen että kunkin edun lunastuksen osalta. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään Löytö-palvelun käytössä tarvittavat käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti ja olemaan luovuttamatta tai paljastamatta niitä kolmansille osapuolille. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää tai yrittää käyttää Löytö-palvelussa muun henkilön käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta Löytö-palvelun käytöstä. Käyttäjä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Löytö:lle salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Käyttäjän vastuu tämän käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Löytö-palvelun käytöstä lakkaa, kun Löytö on vahvistanut vastaanottaneensa käyttäjän asiaa koskevan ilmoituksen (automaattivastaus ei kuitenkaan ole tässä tarkoitettu vahvistus). Käyttäjä on Löytö:n kirjallisesta (toimitetaan sähköpostitse käyttäjän Löytö-palveluun ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen) pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Löytö-palvelun käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen Löytö-palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi. Käyttäjän tulee käyttää Löytö-palvelua tavalla, joka ei aiheuta haittaa muille palvelun käyttäjille tai Löytö-palvelun kautta etuja tarjoaville partnereille. Käyttäjän tulee Löytö-palvelua käyttäessään noudattaa voimassa olevaa soveltuvaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä. Löytö:lla on oikeus välittömästi poistaa palvelua väärinkäyttävä tai väärinkäytöstä yrittävä käyttäjä palvelusta sekä perua tai olla hyväksymättä tällaisen käyttäjän tekemät etujen lunastukset. Edellä sanottu soveltuu myös tilanteessa, jossa Löytö perustellusti epäilee tehdyn edun lunastuksen aitoutta tai oikeutta.

9. Käyttöehtojen päivitys ja muuttaminen; palvelun lopettaminen; voimassaolo
Käyttöehdot ovat, niiden kulloisenkin sisältönsä mukaisina, voimassa niin kauan, kun käyttäjä käyttää Löytö-palvelua. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus lopettaa Löytö-palvelun käyttö. Löytö:lla on oikeus päivittää ja muuttaa näitä Löytö-palvelun käyttöehtoja. Löytö ilmoittaa käyttäjille käyttöehtojen päivityksistä ja muutoksista Löytö-palvelussa tai sähköpostitse käyttäjän Löytö-palveluun ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos käyttäjä ei hyväksy päivitettyjä tai muutettuja käyttöehtoja, tulee käyttäjän tuolloin pidättäytyä Löytö-palvelun käytöstä. Löytö-palvelua kehitetään jatkuvasti. Siksi Löytö:lla on oikeus kehittää ja muokata Löytö-palvelua sekä lisätä ja poistaa sen ominaisuuksia. Termi Löytö-palvelu viittaa näissä käyttöehdoissa sen kulloinkin voimassa olevaan versioon. Löytö:lla on milloin tahansa oikeus lopettaa tai keskeyttää Löytö-palvelu ja sen tuottaminen ja ylläpito. Löytö ei anna mitään sitoumuksia Löytö-palvelun saatavuudesta.

10. Immateriaalioikeudet
Löytö ja/tai sen lisenssinantajat omistavat yksinoikeudella kaikki immateriaalioikeudet Löytö-palveluun, sen sisältöön ja niiden osiin. Käyttäjälle ei anneta mitään immateriaalioikeuksia Löytö-palveluun, sen sisältöön tai niiden osiin. Käyttäjällä ei siten ole esimerkiksi oikeutta muokata, kerätä, kopioida tai luoda johdannaisteoksia Löytö-palvelusta tai sisällöstä tai niiden osista tai siirtää niitä taikka millään tavoin yrittää saada tietoonsa Löytö-palvelun tai sen osien lähdekoodia.

11. Siirrettävyys
Löytö:lla on oikeus ilman käyttäjän hyväksyntää kokonaan tai osittain siirtää näihin käyttöehtoihin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksiaan kokonaan tai osittain.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta niitä lainvalintaa koskevia säännöksiä, jotka johtaisivat muun maan kuin Suomen lakien soveltamiseen. Näitä käyttöehtoja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Mikäli käyttäjällä on kotipaikka Euroopan Unionin alueella asuva kuluttaja, eivät nämä käyttöehdot ole voimassa siltä osin, kun ne rajoittavat käyttäjän oikeuksia siitä, mitä tällaisen käyttäjän kotipaikan pakottavassa kuluttajansuojalainsäädännössä on määritetty. Näistä käyttöehdoista ja Löytö-palvelun käytöstä syntyvät erimielisyydet ratkaistaan ensi asteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asemassa oleva käyttäjä, jolla on kotipaikka Euroopan Unionin alueella, voi kuitenkin nostaa Löytö:ta vastaan kanteen ja toimia vastaajana myös sen paikkakunnan, jonka tuomiopiirissä kuluttaja-asemassa olevalla käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka, alioikeudessa. Kuluttaja-asemassa olevat käyttäjät voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua näistä käyttöehdoista ja Löytö-palvelun käytöstä syntyvien riitaisuuksien ratkaisuun. Palvelu on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaisella kuluttaja-asemassa olevalla käyttäjällä lisäksi oikeus saattaa näistä käyttöehdoista ja Löytö-palvelun käytöstä syntyvät erimielisyydet myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

Mikäli käyttäjä ei jostain syystä ole tyytyväinen Löytö-palveluun, kehotetaan häntä kuitenkin ensi sijassa olemaan yhteydessä Löytö:n asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@loytoapp.fi.